ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”

ตามที่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งทางดาราศาสตร์ไทย ได้เวียนมาบรรจบครบ 150 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงศึกษาคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง ๒ ปี ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการเสร็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ทำให้พระองค์ทรงประชวรเนื่องจากได้รับเชื้อไข้มาเลเรียอย่างรุนแรง และเสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูพระเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  ปัจจุบัน ประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ได้ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411) ว่าเป็น “King of Siam’s Eclipse”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ร่วมกับสมาคมดาราศาสตร์ไทย  จะจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นการตามรอยประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยอันทรงคุณค่า และเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ฟรี!! ณ หน้างาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0 2381 7409  – 10 หรือห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทร. 0 2391 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2391 0544 ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง “จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค”