ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น เสริมความสนุกสนานด้วยเกมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนันทนาการ เยาชนจะได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมค่าย จำนวน 8 ค่าย ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจัดกิจกรรม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่าย แตกต่างกันไปในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถเลือกกิจกรรมค่ายที่มีความเหมาะสมกับเยาวชนของท่าน และดำเนินการสมัครร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของค่ายที่ท่านต้องการสมัครจาก www.sciplanet.org 2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน) 3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร 4. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robo Club ดาวน์โหลดเอกสารค่าย Robot Start Up ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักดาราศาสตร์น้อย ดาวน์โหลดเอกสารค่ายนักประดิษฐ์ ดาวน์โหลดเอกสารค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสารค่าย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

22 January 2016
1 10 11