ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 “Light & Life : แสงกับชีวิต”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 ในชื่องาน “Light & Life : แสงกับชีวิต” เพื่อร่วมส่งเสริมปีแห่งแสงและเทคโนโลยีแสง และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 “Light & Life : แสงกับชีวิต” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2007 และ 2027, 0 2392 1773 โทร./โทรสาร. 0 2391 0544 และ 0 2392 0508

ดาวน์โหลดรายการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดข่าว PR งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558