กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการให้บริการและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 หัวข้อ “Science Challenge : วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในการรับบริการ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย

  • กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 33 กิจกรรม
    • กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 21 กิจกรรม
รหัสชื่อกิจกรรมที่ตั้งบูธกิจกรรม
A1แม่เหล็ก (Magnet)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A2เล่นดี ๆ มีรางวัล (เบา ๆ นะจ๊ะ)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A3เกมเขาวงกตแม่เหล็ก (Magnet Maze)พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A4จะทำได้ไหม…ทำได้หรือเปล่าพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A5พลังพิเศษของกล้ามเนื้อพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A6เวทีกลางพื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2
A7รถแข่งลงเขาบราคิสโตโครน (Brachistochrone)นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 1 อาคาร 2
A8วิทยาศาสตร์ใต้พิภพนิทรรศการดินแดนแห่งแร่ ชั้น 1 อาคาร 2
A9Power of windห้องกิจกรรม DIY ชั้น 2 อาคาร 2
A10พลังเเห่ง Solar Robotนิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2
A11นักออกแบบตัวน้อยนิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2
A12หลอดพลังจิต และ Paper Circuitนิทรรศการเมืองไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร 2
A13“Who’s criminal?” ตามล่าหาอาชญากรนิทรรศการความลับของสิ่งมีชีวิต ชั้น 4 อาคาร 2
A14ว้าว ว้าว ว่าว Tetrahedral Kiteห้องอุกกาบาต อาคาร 1
A15Save the Earth เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลกนิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลก อาคาร 3
A16what do you see เห็นสีเดียวจริงหรือเปล่าห้องปฏิบัติการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคาร 4
A17Plant Indicatorsห้องปฏิบัติการคาร์ล ลินเนียส ชั้น 4 อาคาร 4
A18“Sweet in fruit” ความหวานในน้ำผลไม้ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4
A19เอนไซม์ (Enzyme) ความพิเศษของธรรมชาติห้องปฏิบัติการชาร์ลส ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4
A20สนุกท้าทายกับ CO₂นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4
กิจกรรมของหน่วยงานร่วมจัด 12 กิจกรรม
ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
รหัสชื่อกิจกรรมหน่วยงานร่วมจัด
B1การแยกแยะวัตถุจากภาพถ่ายดาวเทียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
B2การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
B3ยาสามัญประจำบ้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
B4วิทย์ คิด เล่น สนุกชมรมคลังสมอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
B5ท้าดูจุดมืดบนดวงอาทิตย์สมาคมดาราศาสตร์ไทย
B6สบู่สครับกาแฟ COFFEE SCRUB SOAPโรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24
B7วิทยาศาสตร์กับภาพยนตร์ เมเจอร์สุขุมวิท
ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
B8Exploring Universe from the South Poleสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B9SEAMEO STEM-ED ท้าประลองSEAMEO STEM-ED
B10ผลงานฟิสิกส์ RMUTTสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
B11FarmKids (IoT for Kids)บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
B12เรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ

  • มีพาสปอร์ตแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประทับตราผ่านฐานกิจกรรมได้จำนวนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด แลกรับของที่ระลึกจำกัดวันละ 300 ชิ้น
  • กิจกรรมที่อยู่ในอาคาร 2 – 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการจึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566