เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว และการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ครั้งนี้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ คือ

  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 เม.ย. 2561 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุใกล้ตัวหรือวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน โดยนำความรู้พื้นฐานด้านช่างและด้านวัสดุอุปกรณ์มาประกอบกัน
  2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดระหว่างวันที่ 28 – 29 เม.ย. 2561 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจและมีแนวทางในการนำสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานได้

โครงการอบรมฯ ทั้ง 2 โครงการนี้ เหมาะสำหรับครู – อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการละ 40 คน มีค่าลงทะเบียน จำนวน 1,300 บาท/คน/โครงการ ขอเชิญครู – อาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ติดต่อสอบถาม โทร/โทรสาร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เลือกดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ท่านต้องการสมัคร จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้
  2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ท่านต้องการสมัคร ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2561(กรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วก่อนถึงวันปิดรับสมัคร ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
  3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ เพื่อใช้ประกอบการสมัคร
  4. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพนธ์ ทางโทรสาร 0-2392 0508
  5. กรณีติดตาม/ตรวจสอบผลการส่งเอกสารใบสมัคร/หลักฐาน โทร. 0 2392 0508 หรือ โทร. 0 2392 5953 – 5 ต่อ1119 (ในวันและเวลาบริการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ฉบับจริงไว้เพื่อตรวจสอบ

เอกสารโครงการการสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว และการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษาด้วยวัสดุใกล้ตัว (วันที่ 21 – 22 เม.ย. 2561)
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 28 – 29 เม.ย. 2561)