โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ ดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ และทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจำนวนแห่งละ 2 ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 36 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กศน. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท และสนับสนุนการศึกษาดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการ หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ ได้จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

เอกสารประกอบโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2561
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2561
กำหนดการดำเนินโครงการประกวดโครงงานฯ กศน. 2561
วันจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ (7 ก.ค. 61)
เอกสารประกอบโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ปี 2561 (***รับสมัครระหว่างวันที่ 23 ก.ค.- 3 ส.ค. 61***)
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (pdf)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (word)
กำหนดการประกวดระดับประเทศ
ลำดับการนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (10 ส.ค. 61)
แผนผังโต๊ะนำเสนอผลงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (10 ส.ค. 61)
แผนที่การเดินทางและผังงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี (10 ส.ค. 61)
โรงแรม/ที่พักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (10 ส.ค. 61)
บัตรติดหน้ารถเดินทางเข้าจังหวัดประจวบฯ สำหรับศูนย์กศน.อำเภอ/เขตที่เข้าประกวดระดับประเทศ ณ อวท.