โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับงานออกแบบด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน จำนวน 350 บาท จัดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และดำเนินการสมัครตามขั้นตอนการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773

ขั้นตอนการสมัคร

  1. เลือกดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้
  1. สั่งพิมพ์เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ทุกฉบับและนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561(กรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วก่อนถึงวันปิดรับสมัคร ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
  1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพนธ์ ทางโทรสาร 0-2392 0508
  1. ติดตาม/ตรวจสอบผลการส่งเอกสาร โทร. 0 2392 0508 หรือ โทร. 0 2392 5953 – 5 ต่อ1119 (ในวันและเวลาบริการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ฉบับจริงไว้เพื่อตรวจสอบ

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)