โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก (วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยมีครู อาจารย์ ผู้สอนระดับ อนุบาล 3  – ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  มีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาตนเอง

บัดนี้ โครงการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ติดตามชมภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก