พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

 

นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และคณะ  ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14  จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร
  
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14  ในประเทศไทยปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 1 พ.ย. ถึง 23 ธ.ค. 2561 ภายใต้แนวคิด “การปฎิวัติด้านอาหาร” ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน. ได้ร่วมเป็นศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ด้วย