ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (16 – 17 พ.ย. 2561)

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (16 - 17 พ.ย. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนในรูปแบบค่าย และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองด้วยตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (16 – 17 พ.ย. 2561) ชมภาพค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (16 – 17 พ.ย. 2561)