ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป. 4 (30 พ.ย – 1 ธ.ค. 2561)

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป. 4 (30 พ.ย - 1 ธ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน เพื่อให้สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองด้วยตนเอง ในกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง แสง มนต์เปลี่ยนสี นักสืบพลังงาน และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (30 พ.ย – 1 ธ.ค. 2561)