ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend

ปัจจุบัน ความต้องการในการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งสวนทางกับปริมาณของพลังงานที่เริ่มลดน้อยลงและมีอยู่อย่างจำกัด จําเป็นอย่างยิ่งทุกคนควรมีความรู้ด้านพลังงาน การประหยัดพลังงานและการรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมการทดลองที่สนุกสนาน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการด้านพลังงานต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรียนรู้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยุค Energy 4.0 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ประชาชนสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน และปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคตได้

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend (ซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการ ตามปกติ) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -15.00น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1198 หรือประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 1773