ศว. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 (วันที่ 10 เมษายน 2562)

วันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. มีบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ชมภาพกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2562 (วันที่ 10 เมษายน 2562)