ค่าย Robo Club รุ่น 1/2562 (วันที่ 4 – 5 เมษายน 2562)

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและการใช้เวลาว่างในช่วงหยุดภาคเรียน จึงได้จัดโครงการค่าย Robo Club ขึ้น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชน อายุ 10 -15 ปี ชมภาพการเรียนรู้และประดิษฐ์หุ่นยนต์ในค่าย Robo Club รุ่น 1/2562