ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เนื่องในวันพืชมงคล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคลนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน