โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ขึ้นในรูปแบบกิจกรรมการทดลองที่สนุกสนานและการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการด้านพลังงานต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยุค Energy 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้และปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 22-23 มิ.ย. 62 เวลา 09.00-15.00น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา