โครงการอบรมฯ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน. 2562 (วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน.” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีครู กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและโซนกรุงเทพใต้ จำนวน 19 เขต เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด ชมภาพกิจกรรมโครงการอบรมฯ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน. 2562 (วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562)