ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนปี 2558 : ค่ายคืนความสุขฯ รุ่นที่ 1

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนปี 2558 “คืนความสุขให้เธอ…เยาวชน : สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์” ขึ้นเป็นค่าย 2 วัน 1 คืน

สำหรับค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนปี 2558 : ค่ายคืนความสุขฯ รุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2558 โดยมีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เยาวชนในเขตคลองเตย และบุตรหลานข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร (ศวพท.) โดยมีการจัดกิจกรรมจาก ศวพท. และ สำนักงานเขตคลองเตย ได้มีการทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ติดตามชมภาพการจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนปี 2558 : ค่ายคืนความสุขฯ รุ่นที่ 1