การอบรมฯ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาตนเอง นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ ระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังบรรยายจากวิทยากร และได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ติดตามชมภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”