ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558 (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558 นี้  มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ตลอดเวลา 20 วัน เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวด้านกีฬาทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม เสริมการเรียนรู้ด้วยงานศิลปะ  การทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โฮมกระเตง จังหวัดสมุทรสงคราม ชมภาพกิจกรรมของสมาชิกค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558

ชมภาพค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558 ชุด 1

ชมภาพค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558 ชุด 2

ชมภาพค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2558 ชุด 3