ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (27 – 29 ส.ค. 58)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2558 (3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสมาชิกค่ายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน จาก 10 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงาน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันได้ และสร้างเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การปลูกฝังการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สร้างความตระหนักด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้ จัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน และสำนักงาน กศน. โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม ติดตามชม ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต เรื่อง ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน