ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

เนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณะ มีการชุมนุมพบปะของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากต่อวัน และมีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ภายในนิทรรศการที่ผู้ใช้งานต้องสัมผัส ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจึงจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงผู้ใช้บริการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพและศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากเรา และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งตามมาตรการเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จะยังคงวางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการให้บริการข้อมูลวิชาการและการเพิ่มพูนความพร้อมในการให้บริการเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง โดยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ผู้มาติดต่อราชการยังคงสามารถมาติดต่อได้ตามปกติ และผู้สนใจทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ sciplanet.org และทาง Facebook Page ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ – Bangkok Planetarium ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) รวมถึงทาง LINE ID: sciplanet