ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... การซื้อครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/NRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่.... การจ้างโครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่างขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ การซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF/VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๔
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF /VRV) พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สำนักงาน กศน. แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พฤศจิกายน 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่... การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (10 พฤศจิกายน 2564)
ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (10 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (27 สิงหาคม 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี E-bidding การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง (27 สิงหาคม 2564)
ขอบเขตงานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 ลูก (27 สิงหาคม 2564)
ร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (23 สิงหาคม 2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี E-bidding การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA พร้อมติดตั้ง (23 สิงหาคม 2564)
ขอบเขตงานหม้อแปลงแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 ลูก
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (19 มกราคม 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (19 มกราคม 2564)
ร่างขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (19 มกราคม 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 75/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธันวาคม 2563)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธันวาคม 2563)
ขอบเขตของงาน Term of Reference : TOR โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (4 ธันวาคม 2563)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 กันยายน 2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (10 กันยายน 2563)
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขายทอดตลาด (24 กรกฎาคม 2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมติดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เมษายน 2563)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (6 มีนาคม 2563)
ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 กุมภาพันธ์ 2563)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษา (MA) เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล (ประจำปี) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 กุมภาพันธ์ 2563)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) (4 กรกฎาคม 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) (28 มิถุนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ( อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (15 มีนาคม 2562)
ประกาศจ้างออกแบบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (7 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ตุลาคม 2561)
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (3 ตุลาคม 2561)
ร่างประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) (26 กันยายน 2561)
ประกาศราคากลางซื้อหลอดสำหรับเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล ภายในห้องท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จำนวน 5 หลอด (10 มกราคม 2561)
ประกาศราคากลางซื้อโคมไฟ LED Spot Light 100 W จำนวน 6 ชุด (10 มกราคม 2561)
ประกาศราคากลางงานซื้อระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1) (22 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศราคากลางการซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 (17 พฤศจิกายน 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) (20 ตุลาคม 2560)
การว่าจ้างรายการค่าจ้างออกแบบซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (31 มกราคม 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) (29 ธันวาคม 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 ธันวาคม 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ Space and Time ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e – bidding) (7 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (นายสุวิทย์ แจ้งเพชร) (15 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม) สาหรับเด็กปฐมวัย ชุดอากาศ เรื่องสายลมมหัศจรรย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 (15 พฤศจิกายน 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (11 สิงหาคม 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (27 กรกฎาคม 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (16 กุมภาพันธ์ 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มกราคม 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษา สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 สิงหาคม 2558)