ค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (21 – 27 ต.ค. 58)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  บริษัทสตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ (IEEE Thailandจัดกิจกรรม “โครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS” ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2558 เป็นระยะเวลา วัน คืน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยนำรูปแบบ STEM ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และการดำรงชีวิต มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ และสามารถนำเสนอแนวคิดในการทำโครงงาน ติดตามชมภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 1

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 2

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 3

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 4

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 5

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 6

ภาพกิจกรรมในโครงการค่าย KMUTNB STEM FOR WORKS วันที่ 7