ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับศูนย์วิทย์สัญจร ณ โรงเรียนวัดสังเวช (14 ธันวาคม 2558)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยจัดกิจกรรม ศูนย์วิทย์สัญจร…Science on wheels เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ การแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้ตัวอย่าง โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าจัดกิจกรรมศูนย์วิทย์สัญจร…Science on wheels ณโรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 280 คน ชมภาพกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กับศูนย์วิทย์สัญจร ณ โรงเรียนวัดสังเวช (14 ธันวาคม 2558)