การอบรมพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ภายใต้โครงการสร้างกระบวนความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) สำหรับนักศึกษา กศน. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ในมิติของการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา กศน. สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพด้านพลังงานได้ ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่าง วันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 และมีนักศึกษา กศน. เขตคลองเตยเข้าร่วมการอบรม จำนวน 23 คน ติดตามชมภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การสร้างอาชีพด้านพลังงานในชุมชน