สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบชุดนิทรรศการกึ่งถาวร ให้แก่ ศว.

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบชุดนิทรรศการกึ่งถาวร “เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและงานบริการทดสอบระบบราง” จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อประโยชน์ในจุดประกายให้เยาวชนไทย มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งนิทรรศการกึ่งถาวร “เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและงานบริการทดสอบระบบราง” นี้ ตั้งอยู่ในบริเวณ ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ติดตามชม ภาพพิธีรับมอบชุดนิทรรศการกึ่งถาวรจาก วว. (Facebook)