ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ ค่าผ่านประตู เด็ก ผู้ใหญ่ 1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ 1.1 รอบบรรยายภาษาไทย 30 บาท 50 บาท 1.2 รอบบรรยายภาษาอังกฤษ 30 บาท 50 บาท 2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ 30 บาท 50 บาท ยกเว้นการเก็บค่าผ่านประตูสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษาหรือแสดงบัตรนักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

25 May 2023

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง นักสำรวจกาล-อวกาศ ให้คณะศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มือกล และสร้างดาวหางจำลอง เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมภาพคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่มชมและศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

29 August 2019

ข้อมูลโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

26 August 2019

พิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ในพิธีได้มีมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันที่จัดขึ้นในช่วงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 อีกทั้งยังร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัล ณ ห้องมหกรรม 3 มิติ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

23 August 2019

ผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันหลายรายการ และทุกรายการจะเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และขอประกาศผลการประกวด/การแข่งขัน กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ผลการแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (Pop Pop Boat) ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 August 2019

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “150 ปี แห่งการคิดค้นตารางธาตุ” ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนทั่วประเทศมากมายที่ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กทั้ง 2 ระดับ ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กระดับอนุบาล 1 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 August 2019

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้รับสมัครทีมนักศึกษา กศน. ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับพื้นที่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม ซึ่งมีทีมเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม จำนวน 35 ทีม ได้จัดการประกวดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) บัดนี้ การประกวดเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

19 August 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนพิพิธภัณฑ์ โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวด “โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2562″ ของนักศึกษา กศน. กลุ่มโซนกรุงเทพกลางและกรุงเทพใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไป ซึ่งการประกวดโครงงานดังกล่าว มีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องบินสำรวจพื้นที่ – FIRSTAR V๒ กศน.เขตคลองเตย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานตู้เพาะเห็ดพอเพียงเพื่อชุมชนเมือง กศน.เขตราชเทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน SAVE 2 Hands กศน.เขตดุสิต รางวัลขวัญใจมหาชน โครงงานแอร์ประหยัดพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน รางวัลชมเชย 4 รางวัล คือ โครงงานรองเท้าดูดฝุ่น กศน.เขตพญาไท โครงงานแอร์ประหยัดไฟพอเพียง 2019 กศน.เขตปทุมวัน โครงงานกระเป๋าพอเพียงตามรอยพ่อ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ โครงงานเครื่องชงกาแฟทอร์นาโด […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

13 August 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ 12 สิงหาคม 2562

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

9 August 2019

คณะครูวิทยาศาสตร์จากบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้ให้การต้อนรับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน โดยคณะครูได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การสกัด DNA จากผักและผลไม้ กิจกรรมมนต์เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นกรด ด่าง จากสารในชีวิตประจำวัน พร้อมแนะนำสื่อการเรียนการสอนที่หาได้ง่ายจากสิ่งของรอบตัว นอกจากนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้ทำการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ที่จะนำไปใช้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพคณะครูวิทยาศาสตร์จากบังคลาเทศเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

7 August 2019

วันหยุดราชการประจำปี 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีรวมทั้งสิ้น 19 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ​สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงต้องปิดบริการตามประกาศข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) มีวันหยุดสำหรับงานทั้ง 2 แบบ คือ 1. งานสำนักงาน (งานธุรการ) หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. งานนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองหยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านสามารถตรวจสอบวันหยุดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ได้ที่ตารางวันหยุดราชการประจำปี 2563 ด้านล่างนี้หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย แนะนำหรือติชมหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2391-0544  0-2392-0508 และ 0-2392-177 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

6 August 2019

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. ได้แสดงความสามารถและพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม  เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน.” การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ นักศึกษา กศน. ครั้งนี้ จัดภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” จัดการประกวดฯ สำหรับ นักศึกษา กศน. ในพื้นที่ 19 เขต (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง และกลุ่มโซนกรุงเทพใต้) โดยมีทีมนักศึกษาเข้าประกวดเป็นทีม (ทีมละ 3 คน) พร้อมครูที่ปรึกษา 2 ท่าน จัดการประกวดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมภาพการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

5 August 2019
1 2 48