ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป. 6 (7- 8 ธ.ค. 2561)

ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป. 6 (7- 8 ธ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2561 เป็นค่าย 2 วัน 1 คืน เพื่อให้สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองด้วยตนเอง ในกิจกรรมปฏิบัติการจุลินทรีย์ก้นตรัว เรียนรู้การบูรณาการวิทยาศาสตร์กับศิลปะในกิจกรรมสนุกกับ DIY ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพภาคภาษาอังกฤษ และกิจกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ ทั้งยังเป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (7- 8 ธ.ค. 2561)