กิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562

กิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดจัดกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัว ผ่านการทำกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนสามารถร่วมทำได้ ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education เติมความสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะทำให้เป็นช่วงเวลาคุณภาพและเป็นประสบการณ์น่าจดจำสำหรับทุกครอบครัว

กิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2562 ณ ฟาวน์เท่นทรีรีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ คน) ค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 10,500 บาท ทั้งนี้ สามารถชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 12 มีนาคม 2562 กรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากลิ้งค์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงิน จำนวน 10,500 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ (เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป) กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน

3. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

4. นำส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 หรือทาง email : dit1118@yahoo.com

5. สอบถามและติดตามผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 5952 – 5 ต่อ 2027 หรือ 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ) หรือโทร. 06 1879 3919

หมายเหตุ  กรณีเพิ่มจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

  • แรกเกิด ถึง 4 ปี : ฟรี
  • เด็ก (อายุ 5 – 9 ปี) ชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • ผู้ใหญ่ (อายุ 10 ปีขึ้นไป) ชำระเพิ่ม 2,350 บาท

ติดต่อชำระเงินเพิ่มกรณีเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ติดต่อ นายดิษพล มาตุอำพันวงศ์ โทร. 06 1879 3919

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมค่ายครอบครัว DIY Family Rally 2562
(มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว)