โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเกี่ยวกับงานออกแบบสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ครั้งนี้ จัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 รุ่นที่ 1 และการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP BOAT) 2562 รุ่นที่ 2