ค่าย Young Designer 58

ปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย Young Designer 58 สำหรับเยาวชน อายุ  9 – 12 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  (ค่ายกลางวัน 2 วัน) เป็นกิจกรรมค่ายแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์  และความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อให้สมาชิกค่ายนำความรู้ที่ได้รับ ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง สำหรับชิ้นงานในปีนี้ คือ ขดลวดมหาสนุก สมาชิกค่ายจะได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อ วงจรไฟฟ้า (แสงและเสียง) และความรู้ด้านการออกแบบ และศิลปะ น้อง ๆ ที่ชื่นชอบงานประดิษฐ์และศิลปะ…พลาดไม่ได้เด็ดขาด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  Young Designer 58 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 เปิดรับสมัครน้อง ๆ อายุ 9 – 12 ปี จำนวน 40 คนค่าลงทะเบียน 2,000 บาท ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครร่วมกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ค่าย Young Designer 58
2. นำไปชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น  ชำระภายในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์  2558
3. จัดส่งใบสมัคร  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่งและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน ทางโทรสาร 0-2392 0508