คู่มือเตรียมเข้าร่วมการแสดงผลงาน “สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

ตามที่ได้มีหนังสือแจ้ง เรื่อง การนำเสนอผลงาน “สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดาวโหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ ดังนี้

1.คู่มือเตรียมเข้าร่วมการแสดงผลงาน “สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
2.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ
4.รายชื่อผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน

ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการดำเนินงานได้จากกลุ่ม facebook สะเต็มสู่อาชีพ_กศน