SCE Summer Market

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษ “SCE Summer Market เปิดพื้นที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน” โดยกำหนดจัดกิจกรรมช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567

วันที่จัดกิจกรรม

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28  เมษายน 2567
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
 • ครั้งที่ 5 วันที่  25-26 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมภายในงาน

ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร้านค้าชุมชน

 • กิจกรรม DIY
 • กิจรรม Art & Craft
 • กิจกรรม Workshop
 • Food Trucks
 • กิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
 • ร้านค้าจากชุมชน

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

Message us