ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ค่าย 1 วัน สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอวกาศและดาราศาสตร์ เช่น การประดิษฐ์เครื่องร่อน ฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้กลุ่มดาวผ่านนิทานดาว ดูดาวผ่านการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ตั้งกล้องโทรทรรศน์ สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า สำหรับน้องๆ อายุ 9 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2558) จำนวน 60 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กพร้อมทั้งได้นำกลับบ้านเพื่อใช้งานต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กอายุ 9 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2558)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 19 เมษายน 2567

วันที่รับสมัคร

 • 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ชำระเงิน

 • 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 2,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

กำหนดการค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครค่ายนักดาราศาสตร์น้อยออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • แอดไลน์ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไขและแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  – 23 กุมภาพันธ์ 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์กลุ่มค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านทาง

 • ไลน์กลุ่ม ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย
 • เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักดาราศาสตร์น้อย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้นโดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึง 50 คน งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 02 – 3910544  และ 02 – 3920508