กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” สำหรับเยาวชนคนรักหุ่นยนต์@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ และเป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในวันหยุด และถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 10 – 15 ปี มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน รุ่น ๆ ละไม่เกินจำนวน 35 คน โดยรุ่นที่ จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  รุ่นที่ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 และรุ่นที่ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท/ คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินได้ทาง www.sciplanet.org  หากประสงค์ร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2027, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2392 0508

หนังสือเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Robo Club

แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 1

แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 2

แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 3