ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน.  ได้จัดโครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการนำร่องและต่อยอดจากการฝึกอบรม “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับครู กศน.” และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของครูและนักศึกษา กศน. ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา กศน.

บัดนี้ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. 2561 เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน ดังมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

หมายเหตุ : ทีมที่ได้รับรางวัล จะเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) สำหรับนักศึกษา กศน. 2561