DIY Family Rally 2022 ครั้งที่ 7

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่าย DIY Family Rally 2022 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 ค่ายครอบครั้ว 3 วัน 2 คืน ณ Brookside Valley Resort จ.ระยอง ภายใต้แนวความคิด STE[a+]M Education “สืบค้น สร้างสรรค์ ผูกพัน หรรษา” โดยนําความรู้ ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน อย่างบูรณาการ และให้ครอบครัวได้ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกัน และมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว สามารถแก้ปัญหา ได้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร

  1. รับสมัครจำนวน 30 ครอบครัว (1 ครอบครัวประกอบด้วย ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 1 คน ในกรณีที่มีสมาชิกเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ชำระเงินค่าลงทะเบียนครอบครัวละ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ภายในวันที่ 1 – 30 พ.ย. 2565 (หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับสมัครทันที)

ขั้นตอนการสมัคร

หมายเหตุ

  • ท่านใดที่ชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
  • โปรดแนบเอกสารใบสมัครสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนทางฟอร์มออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2392 0508, 061-8793919