ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ  ประจำปี พ.ศ. 2566 

ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ
  • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โรงเรียนเชาวน์วัศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • รางวัลชมเชย
  • โรงเรียนอักษรศึกษา จังหวัดชลบุรี
  • โรงเรียนบ้านโสกเชือก (คุรุราษฎร์อำนวย) จังหวัดร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ
  • โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
 • รางวัลชมเชย
  • โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง

ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รางวัล สำหรับเกียรติบัตรในการประกวดฯ จะจัดส่งไปตามที่อยู่ของโรงเรียนที่แจ้งไว้

ขอขอบคุณ

 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค
 • คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ควบคุมทีม และนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด