ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

ค่ายกลางวัน 2 วัน กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เด็กมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กอายุ 6 – 8 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2559 – 2561)

วันที่จัดกิจกรรม

 • รุ่นที่ 1 : 21 – 22 มีนาคม 2567
 • รุ่นที่ 2 : 28 – 29 มีนาคม 2567

วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 • 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ชำระเงิน

 • ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 1,200

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

กำหนดการค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

ไลน์กลุ่มค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ (https://shorturl.at/egzE1) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • แอดไลน์ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ท่านสมัคร
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่ม นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ท่านสมัคร ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 22 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์กลุ่ม นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่สมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่ม และเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 20 คน งดการจัดกิจกรรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 02 – 3910544  และ 02 – 3920508

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว