ค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา

ค่าย 3 วัน 1 คืน กับค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนไทย หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เลือกบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่า เลือกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เลือกกิจกรรมที่ทำให้สุขภาพดีต่อร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังให้สนใจดูแลเพื่อความมีสุขภาพดีต่อไป เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 7 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2560) จำนวน 40 คน จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็ก อายุ 7 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2560)

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันที่ 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่รับสมัคร

 • วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 • วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ชำระเงิน

 • วันที่ 4 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 1,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา

ไลน์กลุ่มค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา ออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • แอดไลน์ ค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่มค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 4 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์กลุ่มค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านทาง

 • ไลน์กลุ่มค่ายวิทยาศาสตร์กับกีฬา
 • เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง)    ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึง 30 คน งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 02 – 3910544 และ 02 – 3920508