โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครู – อาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้ครูผู้สอนเห็นถึงความสำคัญและมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับเด็กเล็ก และสามารถส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้ จึงได้จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก” ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ครั้งนี้ เปิดรับสมัครครู อาจารย์ผู้สอนระดับ อนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2560 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว จะปิดรับสมัครโดยอัตโนมัติ และธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกใบสมัคร และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560