โครงการฝึกอบรมฯ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25  มิถุนายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู – อาจารย์ ผู้สอนเด็กปฐมวัย (อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 50 คน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กได้มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเอง และสามารถส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ ติดตามชมภาพข่าวกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก