ฉีดพ่น ลดเสี่ยงโควิด – 19 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในการกำกับดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณภายใน ภายนอกอาคารนิทรรศการ ทางเดิน และห้องน้ำ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้