เข้าชมฟรี!! ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าจ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”ครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการกึ่งถาวร เรื่อง “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “สนุกคิด สนุกวิทย์” ที่จัดโดย 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2391 0544,0 2392 1773