กฟผ. สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้และของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ อนุเคราะห์สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ความรู้และของที่ระลึก สำหรับจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend Season 3 และกิจกรรมด้านพลังงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป