นโยบายเว็บไซตของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นโยบายเว็บไซตของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

Website Policy of Science Center For Education

จัดทําเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

 

1. วัตถุประสงค (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดจัดทําขึ้นเพื่อในการใชบริการ เว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดแจงใหทราบบน เว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและ เงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงาน ตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับ อนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใต ความเสี่ยงของตนเอง

2.4 (หนวยงาน/เว็บไซต) ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง (หนวยงาน/เว็บไซต) อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ

2.5 (หนวยงาน/เว็บไซต) อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการ แกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการ อื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตาม ขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และ เขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของ ผูใชบริการได

2.7 ในกรณีที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแก ผูใชบริการ (หนวยงาน/เว็บไซต) มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา

3. สิทธิหนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก (หนวยงาน/เว็บไซต) อันเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ (หนวยงาน/เว็บไซต) และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ ยอมรับโดยทั่วไป

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช วิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก (หนวยงาน/เว็บไซต) โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได

3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ (หนวยงาน/ เว็บไซต) รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ

3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อ วัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก (หนวยงาน/เว็บไซต) โดยชัดแจงให ทําเชนนั้นได

3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการ เขาถึงบริการ

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง (หนวยงาน/เว็บไซต) ใน ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เทานั้น (หนวยงาน/เว็บไซต) มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ ภ า ค ผ น ว ก ก 3 สํา นั ก ง า น รั ฐ บ า ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ( อ ง ค ก า ร ม ห า ช น ) (หนวยงาน/เว็บไซต) ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชม เว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต (หนวยงาน/เว็บไซต)

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยง มายังหนาแรกของเว็บไซตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไดโดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปน หนังสือจาก (หนวยงาน/เว็บไซต) แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว (หนวยงาน/เว็บไซต) ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ไดในการที่เว็บไซตอื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดง บนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ (หนวยงาน/เว็บไซต) หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

5.1 (หนวยงาน/เว็บไซต) จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและ คาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใช เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่ เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา (หนวยงาน/เว็บไซต) จะไดรับแจงวาอาจจะ เกิดความเสียหายสูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้ (หนวยงาน/เว็บไซต) ไมรับ ผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตหรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของ ผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา (หนวยงาน/ เว็บไซต) จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

6.1 (หนวยงาน/เว็บไซต) หรือผูใหอนุญาตแก (หนวยงาน/เว็บไซต) เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแต เพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มี อยูในบริการซึ่ง (หนวยงาน/เว็บไซต) หรือผูใหอนุญาตแก (หนวยงาน/เว็บไซต) เปนผูจัดทํา ขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ (หนวยงาน/เว็บไซต) กําหนดใหเปนความลับ โดยไมได รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก (หนวยงาน/เว็บไซต)

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตรา สัญลักษณ ชื่อโดเมนของ (หนวยงาน/เว็บไซต) โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ อักษรจาก (หนวยงาน/เว็บไซต)

7. กฎหมายที่ใชบังคับ

7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย