บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพรทิพย์ สกลกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนวิชาการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา สกร.เขตลาดพร้าว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโครงงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน โดยในวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการทำโครงงาน นอกจากนี้​นักศึกษา สกร. เขตลาดพร้าว ได้ทดลอง​และลงมือปฏิบัติทำโครงงาน พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน

Message us