ค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์

ค่ายกลางวัน 2 วัน เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตื่นเต้นกับการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สำหรับน้อง ๆ อายุ 9 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2555 – 2558) จำนวน 50 คน จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กอายุ 9 – 12 ปี (เกิดปีพ.ศ.2555 – 2558)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 25 – 26 เมษายน 2567

วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 • 11 มีนาคม 2567

วันที่ชำระเงิน

 • 11 – 15 มีนาคม 2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • 18 มีนาคม 2567

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ค่าลงทะเบียน

 • คนละ 1,200 บาท

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ช่องทางการชำระเงิน

กำหนดการค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์

ไลน์กลุ่มสนุกกับวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสมัครและคุณสมบัติตามเงื่อนไข และแจ้งผลผ่านไลน์กลุ่ม ที่ท่านสมัคร ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 หลังจากได้รับแจ้งยืนยันการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านไลน์กลุ่ม สนุกกับค่ายวิทยาศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่ม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกกับวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มีนาคม 2567

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบตามกำหนดและทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดหรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ
 • โปรดเตรียมไฟล์เอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง) ไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดส่ง (Upload) ในส่วนท้ายของแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เท่านั้น โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้ว
 • หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีจำนวนไม่ถึง 35 คน งดการอบรมและคืนเงินค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ 02 – 3910544  และ 02 – 3920508