ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เป็นช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) จะปิดทำการในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน